Централизирано вземане на решения. Всички магазини са изградени еднакво според инструкциите на ръководството на компанията.

Last Updated by Anonymous | Update This Page Flag this page Delete This Page

rating: 0+x

Affected Investments