- ประเทศไทยมีความได้เปรียบเรื่องของภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับประเทศสำคัญทางเศรษฐ

Last Updated by Anonymous | Update This Page Flag this page Delete This Page

rating: 0+x

Affected Investments